IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kompetencja społeczna to zdolność do uzyskiwania u innych ludzi pożądanych przez siebie zachowań poprzez własny sposób zachowania się i komunikowania w relacjach z nimi.


Na kompetencję społeczną składają się umiejętności podstawowe, niezbędne we wszystkich sytuacjach społecznych  np.:
 • komunikowanie się
 • kształtowanie relacji z innymi
 • trafna ocena i rozumienie innych 
 • odczytywanie komunikatów niewerbalnych
 • nawiązywanie współpracy
 • konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych 
 • przekazywanie informacji o emocjach

oraz profesjonalne umiejętności społeczne niezbędne w sytuacjach wymagających specyficznych technik zachowań dla uzyskania pożądanych zachowań innych ludzi lub w zawodach, które w dużym stopniu wymagają kontaktu i radzenia sobie z innymi ludźmi (kierownik, sprzedawca, policjant, nauczyciel, pielęgniarka itp).

Wypracowaliśmy autorską metodę doskonalenia kompetencji społecznych - czyli doskonalenia zdolności do świadomego sterowania własnym zachowaniem dla osiągania pożądanych celów w relacjach z innymi - zarówno w relacjach osobistych jak i zawodowych.

W naszym programie szkolenia bazujemy na dwóch etapach.

Główne cele pierwszego etapu to: 
 • pozyskanie   wiedzy   umożliwiającej   diagnozę  oraz   zrozumienie  własnych   zachowań   naturalnych  –  ich   genezę, mechanizmy i  konsekwencje 
 • pozyskanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie tematyki zachowań i relacji interpersonalnych, zrozumienie mechanizmów wywierania wpływu społecznego i możliwości modyfikacji własnych sposobów  zachowania
 • wzbudzenie potrzeby zmian i doskonalenia własnych kompetencji społecznych, zakwestionowanie skuteczności niektórych dotychczasowych schematów zachowań oraz uświadomienie sobie precyzyjnych  i szczegółowych potrzeb  w tym zakresie

W drugim etapie skupiamy się na: 
 • pozyskaniu wiedzy umożliwiającej wypracowanie nowych schematów zachowań
 • treningu poszczególnych umiejętności społecznych (w przypadku kompetencji profesjonalnych trenujemy umiejętności specyficzne dla danego stanowiska pracy i zadań zawodowych)
 • rozwoju kompetencji w zakresie rozumienia złożoności uwarunkowań zachowania się ludzi i elastycznego oraz świadomego stosowania zróżnicowanych technik zachowań 

Szkolenia prowadzone przez nas mają formę warsztatowo – treningową, wykorzystujemy aktywne metody dydaktyczne - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy realizują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne i przygotowują narzędzia przydatne w realizacji ich faktycznych zadań. Uczestnicy szkoleń otrzymują na bieżąco informację zwrotną o poziomie swoich kompetencji oraz mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami.

Szkolenia zamknięte (dedykowane) przygotowywane są na podstawie identyfikacji potrzeb szkoleniowych Klienta, realizowane zadania praktyczne dostosowane są do faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkoleń w trakcie ich pracy zawodowej a tematyka szkolenia uwzględnia specyficzne wymagania Klienta.


Gwarantujemy: 
 • intensywny, interaktywny i angażujący  przebieg szkolenia
 • przyjazna atmosferę szkolenia
 • stosowanie aktywnych metod dydaktycznych
 • program i treści szkolenia opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych i praktycznie stosowane rozwiązania
 • realny wzrost kompetencji
 • praktyczną przydatność prezentowanych treści,
 • udział trenerów o o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym
 • dostosowywanie treści szkolenia do praktyki uczestników
 • materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu 

Realizujemy treningi umiejętności społecznych:
 • dla wszystkich – w zakresie podstawowych umiejętności społecznych – konstruktywnego i skutecznego komunikowania się, kształtowania konstruktywnych relacji, rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu, współpracy, asertywności
 • dla kierowników – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na zarządzanie zespołem – czyli podstawowych oraz budowania autorytetu, motywowania i dyscyplinowania, kształtowania postaw, budowania zespołu, komunikowania ocen, komunikacji w sytuacji szkolenia stanowiskowego, rozmowy kwalifikacyjnej, zwalniania pracowników itp.
 • dla sprzedawców i handlowców – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na umiejętność sprzedaży  – czyli podstawowych oraz prowadzenia rozmowy handlowej, budowania relacji z klientem, diagnozy klienta i pozyskiwania informacji o nim, wywierania wpływu, technik sprzedaży i negocjacji handlowych, prezentacji handlowych, miękkiej windykacji itp.
 • dla osób zajmujących się obsługą klienta –  w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na obsługę klienta – czyli podstawowych oraz kształtowania relacji z klientem, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, reagowania na rożne zachowania klienta, konstruktywnego wywierania wpływu, komunikacji w kontakcie telefonicznym, załatwiania reklamacji itp. 
 • dla liderów projektów i zespołów zadaniowych - w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na zarządzanie zespołem projektowym lub zadaniowym – czyli podstawowych oraz budowania zespołu, prowadzenia spotkań zespołu, moderowania pracy grupowej, egzekwowania i wywierania wpływu itp.
 • dla trenerów -  w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na prowadzenia szkoleń – czyli podstawowych oraz pozytywnej autoprezentacji, budowania autorytetu, nawiązywania kontaktu z grupą, motywowania do zaangażowania,. reagowania na zachowania uczestników szkoleń, prowadzenia prezentacji i stosowania aktywizujących metod dydaktycznych, sterowania przebiegiem szkolenia itp.
 • dla zespołów pracowniczych  -  w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na doskonalenie współpracy – czyli podstawowych oraz nastawienia kooperacyjnego, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, technik pracy grupowej i grupowego podejmowania decyzji, budowania zespołu itp.
 • dla osób zajmujących się rekrutacją i doborem kadr – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na trafną ocenę kompetencji kandydatów – czyli podstawowych oraz prowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, realizacji zadań próbnych, analizy informacji uzyskanych w procesie dobory kadr, oceny predyspozycji i kompetencji itp. 
 • dla pracowników służby zdrowia – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na kontakt z pacjentem i jego rodziną – czyli podstawowych oraz kształtowania relacji, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, reagowania na rożne zachowania pacjenta i jego rodziny, konstruktywnego wywierania wpływu, radzenia sobie z emocjami i stresem, prowadzenia trudnych rozmów o diagnozie, stanie zdrowia, śmierci, udzielania wsparcia  itp. 
 • dla osób prowadzących prezentacje i zebrania – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na sprawne przeprowadzenie  prezentacji  lub  zebrania  –  czyli  podstawowych  oraz  planowania  przebiegu  spotkania,  budowania autorytetu i zaangażowania uczestników, sterowania przebiegiem spotkania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji, wykorzystywania materiałów   wizualnych,   pozytywnej   autoprezentacji,    radzenia    sobie   z    "trudnymi"  uczestnikami  spotkań,   radzenia   sobie z emocjami i stresem itp.
 • dla osób prowadzących negocjacje – w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowanych na efektywne negocjacje – czyli podstawowych  oraz  przygotowania się do negocjacji, technik  negocjacyjnych,  sterowania  przebiegiem  negocjacji,  reagowania w sytuacji impasu, rozpoznawania i reagowania na manipulacje psychologiczne,  budowania relacji z partnerem,  diagnozy  partnera i pozyskiwania informacji o nim, wywierania wpływu, negocjacji z partnerem zagranicznym itp. 
 • i dla innych grup zawodowych dla których kompetencje społeczne są istotnym warunkiem skuteczności w realizacji zadań  gdyż ich praca polega w dużej mierze na radzeniu sobie z ludźmi lub na kontakcie z nimi

Zapraszamy!